1. Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

4. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua báo cáo tài chính năm 2023

6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao HĐQT, ban KTNB

10. Thông báo chi cổ tức cổ phần năm 2023

11. Giấy ủy quyền nhận tiền cổ tức năm 2023

12. Giấy đề nghị nhận tiền cổ tức bằng chuyển khoản