Đầu vào

2. Công đoạn dệt

Công đoạn dệt

4. Công đoạn Cắt, may

Công đoạn Cắt, may

6. Công đoạn Thổi màng

Công đoạn Thổi màng

8. Bao thành phẩm

Bao thành phẩm

1. Công đoạn tạo sợi

Công đoạn tạo sợi

3. Công đoạn Tráng

Công đoạn Tráng

5. Công đoạn In

Công đoạn In

7. Công đoạn Lồng bao

Công đoạn Lồng bao